Základní škola

a Mateřská škola  Hrádek

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s uvolňováním opatření vlády České republiky proti šíření nemoci Covid - 19 bude žákům 1.- 5. ročníku umožněna od pondělí  25.5.2020 osobní přítomnost ve škole. Ministerstvo školství k tomu vydalo pro školy manuál, ve kterém je stanoveno, za jakých podmínek k tomu může dojít. Zde jsou ty nejdůležitější:

- Osobní přítomnost žáků ve škole je nepovinná, záleží na rozhodnutí zákonných zástupců.

- Na základě zájmu o osobní přítomnost žáků ve škole rozhodne ředitelka školy o jejich zařazení do skupin a přidělí jim pedagoga, který bude s touto skupinou pracovat do konce školního roku, tedy do 30.6.2020. 

- Upozorňuji, že žáka lze zařadit do skupiny nejpozději 25.5.2020. Po tomto datu nelze složení skupin měnit. Ve skupině může být maximálně 15 žáků. Vzhledem k personálním možnostem jsme schopni zajistit chod maximálně čtyř skupin:

1. skupina Mgr. Šebelová Martina

2. skupina Mgr. Kudličková Lenka

3. skupina Mgr. Švejcarová Květoslava, Horáčková Jana

4. skupina Mgr. Šturalová Miluše

- Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

- Nejpozději při prvním vstupu do školy předají žáci učitelům Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ( s datem 25.5.2020). Vytištěný formulář je už nyní k dispozici u vstupu do školy, můžete si pro něj zajít.

- Ranní družina nebude z důvodu hygienických požadavků poskytovaná.

Vstup do školy bude v pondělí až pátek  od 7.30 do 7.45 hodin.

- Dopolední blok bude zaměřený na vzdělávání podle ŠVP, odpolední na výchovnou a zájmovou činnost.

- Při dodržování předepsaných pravidel budeme dětem schopni zajistit také stravování.

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokázaném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze skupiny.

- Žáci, kteří od 25.5.2020 nevyužijí možnosti osobní účasti ve škole, budou pokračovat v distančním vzdělávání.

Děkuji všem rodičům za spolupráci a věřím, že se nám i ve ztížených podmínkách podaří školní rok 2019/ 2020 úspěšně dokončit.

Mgr. Květoslava Švejcarová 

ředitelka školy

upozornění!!

OTEVŘENÍ MŠ

OD 13. 5. 2020

Oznamujeme rodičům, že po dohodě se zřizovatelem bude MŠ otevřena od středy 13. května 2020.


Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme rodiče, aby zvážili přítomnost dítěte ve školce.


PROSÍM O VYJÁDŘENÍ K DOCHÁZCE VAŠEHO DÍTĚTE V NÁSLEDUJÍCÍM DOTAZNÍKU:  


V prostorách MŠ se prosím neshlukujte, rodiče s dětmi budou pouštěni do šatny max. po čtyřech (tj. 2 žáci + 2 rodiče) pro minimalizaci kontaktu, proto prosíme o "časovou rezervu" při příchodu i odchodu, protože se může stát, že budete chvíli čekat venku.


Před nástupem do MŠ musí rodiče vyplnit čestné prohlášení o nevyskytování onemocnění v rodině (níže ke stažení) případně budou formuláře k vyplnění v šatně.


Děkuji za pochopení 

B.W.


INFORMACE O ZAHÁJENÍ DOBROVOLNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ od 25.5.2020

Aktivity budou probíhat od pondělí do pátku, a to ve dvou blocích: 

I. blok - od 7:45 do 11:30 hodin

- vyučování hlavních vyučovacích předmětů 

oběd  od 11:30 do 12:30

II. blok - od 12:30 do 15:30 hodin

- nepovinný (prosíme, zvažte nutnost přítomnosti žáků v odpoledním bloku)


- Po přihlášení žáka je docházka povinná, absenci je nutné omluvit dle školního řádu.


- Stravování pro žáky bude zajištěno ve školní jídelně.


Přihlášení žáků s uvedením času odchodu či vyzvednutí žáka ze školy je nutné provést do pondělí 11.5.2020 do 12:00 hodin, a to v níže uvedeném dotazníku

nebo prostřednictvím e-mailu, popřípadě telefonicky (sms).

Kontakt:

Mgr. Květoslava Švejcarová

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mobilní telefon: 728 024 947


Před nástupem do ZŠ musí rodiče vyplnit čestné prohlášení o nevyskytování onemocnění v rodině (níže ke stažení). 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Praha, 10. 3. 2020

Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

 – osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


– osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Odůvodnění:


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob

ve vymezeném prostoru.


Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.


Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Kroužky

od 12:45

ČTENÁŘSKÝ KLUB

2.–5. ročník

p. uč. Šturalová

11:45 – 12:30

SPORTOVNÍ KROUŽEK

1., 2. a 3. ročník

p. uč. Němcová


od 13:15

HRAVÁ NĚMČINA

1. a 2. ročník

p. uč. Budná

od 12:45

BADATELSKÝ KLUB

3., 4. a 5. ročník

p. uč. Kudličková


12:45 – 13:30


PŘEDMĚT SPEC. PED. PÉČE

p. uč. Němcová

od 11:45

HRA NA FLÉTNU

1. a 2. ročník

p. uč. Šebelová


od 12:45

HRA NA FLÉTNU

3., 4. a 5. ročník

p. uč. Horáčková


ŠD

DOVEDNÉ RUCE

p. vych. Plánková


15:00 – 16:00

JÓGA

2.–5. ročník

p. uč. Worbisová


16:00 – 1700

JÓGA

MŠ + 1. ročník s rodiči

p. uč. Worbisová

od 13:00

NÁBOŽENSTVÍ

p. Sobotka

1× za 14 dnů

SEBEOBRANA

p. Zukal

rychlý kontakt

+420 515 275 187

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.