úkoly

pro naše žáky 


Všem dětem doporučujeme číst knihy

dle vlastního výběru.

Všechny zadané úkoly naleznete po rozkliknutí příslušného ročníku

Níže pod záložkami s úkoly naleznete texty pro procvičování přepisů.

od 8.6. do 12.6

MOJE PRVNÍ ČÍTANKA 

Strana 22 - 26. Strana 66 – sloupečky slov k zadaným stranám. 

Při čtení dbejte, aby děti správně vyslovovaly, dodržovaly správnou délku samohlásek a dodržovaly větnou intonaci (?,!). 

Povídejte si s dětmi o přečteném textu, v případě potřeby pomáhejte návodnými otázkami. 

Pokračujte v četbě vlastní knížky. 


PSANÍ 

Písanka strana 26 - 28 (+ příloha) 


MATEMATIKA 

Nové učivo strana 24,26,27 (budeme se seznamovat s pojmy sudá a lichá čísla). 

Zvládnout počítat po dvou do dvaceti a zpět. 

Na volném listu papíru se budeme zdokonalovat v rýsování různě dlouhých přímek a geometrických tvarů. 

Průběžně budeme procvičovat všechny typy příkladů – písemně i pamětně. 


PRVOUKA 

Opakování – jarní květiny a stromy (názvy a popis částí). Navážeme novým učivem strana 53 – povídání o letních květinách, o ovocných stromech a hmyzu. 

Děti by měly vědět, které měsíce jsou jarní, letní..... 


 


od 1.6. do 5.6.

MOJE PRVNÍ ČÍTANKA 

Strana 17 - 21. Strana 65, 66 – sloupečky slov k zadaným stranám. 

Ze str. 17 – hledat rýmy. 

Pokračujte ve střídání hlasité a tiché četby (+vyjádřit o čem text byl). 

Četba vlastní knížky. 


PSANÍ 

Písanka strana 23 - 25 (+ příloha) 


MATEMATIKA 

Průběžné opakování sčítání a odčítání bez přechodu desítky, výpočty typu o několik víc, o několik méně, rozklady čísel, + a – typu 17-10, 15-5 (všechny typy naučených příkladů). 

Nové učivo strana 21 – 23,25. 


PRVOUKA 

Opakování – „zvířecí rodiny“, lidské tělo, obličej, ruce. 

Nové učivo - strana 51. 

Stranu 52 nechejte děti vypracovat samostatně, potom společně „projděte“ 

a podle zadání z úkolu číslo 3, nechejte děti zdůvodnit svá rozhodnutí. 


 


od 25.5. do 29.5.

MOJE PRVNÍ ČÍTANKA 

Strana 13 – 16. Strana 65 – nácvik četby obtížnějších slov + s některými slovy tvořit věty. 

Ze str. 13 mohou děti vyhledávat vlastní jména (určí, kdo jsou osoby, zvířata, pohádkové bytosti). 

Ze str.14-15 můžete text využít pro vyhledávání rýmů (syny-dřiny, ech-pech....) 

Pokračujte ve střídání hlasité a tiché četby (+vyjádřit o čem text byl). 

Četba vlastní knížky. 


PSANÍ 

Písanka strana 20 - 22. (+ příloha) 


MATEMATIKA 

Opakování do strany 19. 

Nové učivo strana 9, 15, 20  


PRVOUKA 

Společně budeme opakovat. 

Nové učivo - strana 50 


 


od 18.5. do 22.5.

MOJE PRVNÍ ČÍTANKA 

Strana 9 – 12. Strana 65 – nácvik četby obtížnějších slov + vysvětlení významu těch neznámých. 

Pokračujte ve střídání hlasité a tiché četby (stejný postup z minulého týdne). 

Dávejte dětem kontrolní otázky o pochopení přečteného. 

Děti si mohou zopakovat vyhledávání slov podle počtu slabik (vytleskávat). 

Pokračujte ve čtení vlastní knížky – plynulost, výslovnost, intonace. 


PSANÍ 

Písanka strana 17 - 19. (+ příloha) 


MATEMATIKA 

Nové učivo strana 17 – 19. 

Strana 19/2 – připomeňte dětem postup výpočtů (odspodu nahoru, pečlivě zapsat jednotky pod jednotky) 

Doporučení - průběžně se vracejte k procvičování úloh na zvětšování a zmenšování čísel „o několik“ (např.: Mám 8 pastelek a ty máš o 5 víc. Kolik máš? Mám 17 bonbonů a ty máš o 5 méně. Kolik máš?.............) 


PRVOUKA 

Tento týden se zaměřte pouze na opakování, docvičení a upevnění znalostí probraných témat. 


 


od 11.5. do 15.5.

MOJE PRVNÍ ČÍTANKA 

Strana 5 – 8. Strana 65 – pracovat podle zadání z úvodu této strany. 

Hlasité čtení můžete s dětmi postupně doplňovat tichým čtením (pro ověření úrovně porozumění).

Rozsah textu určeného pro tiché čtení se bude u dětí lišit podle čtenářské zdatnosti.

Rozdělte článek na menší odstavce (3-5 řádků). 

Po tichém přečtení vyzvěte Vaše dítě, aby Vám obsah přečteného řeklo. 

Vyspělejší čtenáři mohou číst tichým čtením delší úseky. 

Pokračujte ve čtení vlastní knížky – při hlasitém čtení se zaměřte na to, aby děti správně vyslovovaly, četly plynule s náležitou intonací. 


PSANÍ 

Písanka strana 13 - 16. 

(v příloze přikládám texty k přepisu) 


MATEMATIKA 

Nové učivo - strana 13, 14, 16. 

Rýsování na straně 15 budeme dělat společně ve škole. 

Doporučení - průběžně se vracejte k procvičování rozkladů (stačí ústně – kolik chybí 6 do 10, 3 do 10..............) 


PRVOUKA 

Zopakujte si základní části těla a obličeje. 

Strana 49. 

Děti se mají učit poznávat, pojmenovávat a některé už jen opakovat části rukou: dlaň a jednotlivé prsty.


 


od 4.5. do 7.5. 

SLABIKÁŘ 

Nově strana 120 - 123. Články můžete využít i k tomu, aby se děti pokusily vyhledat rýmy ( nudy – kudy, trošky - nožky, .....). Také lze hledat slova protikladná ( slova s opačným významem: mělo – nemělo, půjde – nepůjde, 

víc – méně.........). 

Strana 123 – naučit zpaměti ( slova jsme si ve škole společně vysvětlovali). 

Pokračujte ve čtení vlastní knížky dle předchozího doporučení. 


PSANÍ 

Písanka strana 9 – 12. 

(v příloze přikládám texty vhodné k přepisu) 


MATEMATIKA 

Ze strany 9 si s dětmi zopakujte pouze názvy geometrických tvarů. 

Rýsovat se budeme učit společně po návratu do školy. 

Nové učivo - strana 10 – 12. 

Doporučení - průběžně se vracejte k výpočtům sčítání a odčítání bez přechodu. 

(písemně nebo ústně ) 


PRVOUKA 

Strana 48  

od 27.4. do 30.4. 

SLABIKÁŘ 

Nově strana 116 – 119. Články můžete využít i k tomu, aby děti vždy na konci řádku

po přečtení spočítaly z kolika slov je řádek tvořen, také mohou vyhledávat slova

podle počtu slabik – pomocí vytleskávání (najdi např. slova trojslabičná – rytířích, hodinka, vypneme........atd.) 

Pokračujte ve čtení vlastní knížky dle předchozího doporučení.


PSANÍ 

Písanka č. 3 – strana 5 - 8 

(v příloze přikládám texty vhodné k přepisu) 


MATEMATIKA 

Strana 5 - 8 

(v příloze najdete bližší informace) 


PRVOUKA 

Strana 47 

od 20.4. do 24.4. 

Přeji dobrý den dětem i jejich rodičům. Všechny zdravím v dalším týdnu. 


SLABIKÁŘ 

Nově strana 112-115 (+strana 67 – slova se slabikotvorným l,r. 

Některá z těchto slov jsou obtížná na výslovnost i na rozdělení slov do slabik. 

Pokud některým dětem bude dělat čtení problém, naznačte jim „mističky“ tak, jak jsme si je dělali při počátečním čtení v živé abecedě.) 

Podněcujte děti k pravidelnému čtení, aby docházelo k jeho postupné automatizaci. 


PSANÍ 

Písanka č. 3 – strana 1 - 4 

(v příloze přikládám texty doporučené k přepisu) 


MATEMATIKA 

Strana 1 – 4 

(v příloze najdete bližší informace) 


PRVOUKA 

Nově strana 46. 

( + s dětmi si můžete zopakovat témata o správném chování na silnici, přechodech, učivo o semaforech, zopakovat si známé dopravní značky a vše o silničním provozu - strana 7- 8)

  

od 14.4. do 17.4. 

Dobrý den, zdravím všechny v novém týdnu. Doufám, že jste si užili klidné svátky. V tomto týdnu se ve větší míře zaměříme na opakování a procvičování již probraného učiva.


SLABIKÁŘ

Nově strana 109 - 111 (+ slova pro nácvik čtení nových slov str.68 – ď, ť, ň a zároveň čtení víceslabičných slov – opět vysvětlit a použít do vět)

Procvičovat čtení psacího písma – lze využít slabikář strana 70.

Neboť již budeme umět číst všechna písmena, bylo by dobré, aby si děti vybraly libovolnou knížku přiměřenou jejich věku (s většími písmeny) a zdokonalovaly a upevňovaly své čtenářské dovednosti každodenním čtením.


PSANÍ

Psaní písmen ž, Ž (využít velké písanky III-str.18,19, 26).

(v příloze přikládám texty doporučené k přepisu na procvičení)


MATEMATIKA

V tomto týdnu se zaměřte na procvičení a zdokonalení osvojeného učiva. Opět můžete využít např. webovou stránku skolakov.eu


PRVOUKA

Povídejte si průběžně s dětmi o tématech z pracovního sešitu, získáte přehled o jejich znalostech, popř. kterou oblast je nutné důkladněji zopakovat. Ve škole děti jednotlivá témata zvládaly úspěšně, takže doufám, že to pro ně bude „hračka“ (od strany 25)

ČAS (dny v týdnu, měsíce, roční období)

HODINY (celá a půl)

MOJE VLAST (její název, ve kterém leží světadílu, hlavní město, jak vypadá vlajka – můžeš ji nakreslit)

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

JARO

ZVÍŘATA

Mějte se hezky a všechny děti pozdravuji!

  

od 6.4. do 10.4. 

Dobrý den, dohlédněte prosím, aby děti dodržovaly při psaní správný úchop (pomůcku najdete např. na www.grafomotorika.eu/fyziologický vývoj úchopu u dětí) a správné sezení. 

SLABIKÁŘ 

Nové čtení strana 106 - 108 (+ slova pro nácvik čtení nových slov str.67 – bě, pě, vě, mě - neznámá slova pomozte dětem vysvětlit a použít ve větách). 

Procvičovat čtení psacího písma – využít slabikář strana 69, popř. do strany 108 (na každé straně spodní řádek) 

PSANÍ 

Psaní písmen D,E,b,B (podle velké písanky III-str.12, 15, 25). 

Dokončit velkou písanku. 

(v příloze přikládám texty doporučené k přepisu na procvičení)

 MATEMATIKA 

Nové učivo - strana 30 - 33 (v příloze naleznete doporučení) 

PRVOUKA 

Strana 44/2, 3 

Strana 45 – povídat si o velikonočních zvycích a tradicích, zopakovat si známé koledy. 

 

Bohužel budeme letos trávit velikonoční svátky pouze v blízkém rodinném kruhu, přesto si je Vy i děti užijte v klidné a pohodové atmosféře! 

  

od 30.3. do 3.4. 


SLABIKÁŘ

– procvičování a opakování čtení z minulých týdnů strana 

97 - 103 + strana 63, 64, 66 (g, f, ch, di, ti, ni) - pouze doporučuji. 


Nové čtení strana 104 - 105 (+slova pro nácvik čtení nových slov 

str. 66 - dě, tě, ně + doporučuji neznámá slova pomoci dětem vysvětlit a pokusit se je použít ve větách). 


PSANÍ

 – psaní velkých psacích písmen L, C, Č (podle velké písanky III - str.5, 23, 24) 

(v příloze přikládám opět texty doporučené k přepisu) 


MATEMATIKA – procvičovat probrané učivo dle potřeby. 

Nové učivo - strana 26 - 29 (opět by bylo vhodné v učivu o kilogramu využít vážení různých potravin, vážení hmotnosti osob, různých předmětů – využít odhadu a provést ověření). 

PRV – zopakovat učivo ze strany 39  -41 dle Vašeho uvážení. 


Nové učivo na základě znalostí z MŠ

strana 42 ,43, 44/cv. 1 (názvy si doplnit a určovat - samec, samice, mládě+ kdo ke komu patří). 

(v příloze děti mají pracovní list, který mohou využít k procvičování, také můžete využít webové stránky skolakov.eu -prvouka 2, téma jaro v přírodě)  

od 23.3. do 27.3.

Slabikář

- strana 99 - 103 (+ slova pro nácvik čtení str. 64 - ch

 str. 66 - di,ti,ni)


Psaní

– velká psací písmena U, P, T (podle velké písanky III, str. 4,7,10)

 (do libovolného sešitu, popř. na volný list papíru)


Matematika

 – strana 21 – 25

( Pro snadnější pochopení nového učiva doporučuji využívat manipulaci s různými předměty – přidávat, ubírat, odhadovat množství, porovnávat. Učivo o litru by bylo nejvhodnější nacvičit při praktickém měření.)


Prvouka

– zopakovat učivo ze strany 39

(děti by měly umět popsat části rostliny, také podle obrázků správně pojmenovat názvy květin).


Strana 40-41

(doplnit a umět názvy druhů zeleniny, naučit se pojmenovat části stromů a keřů, v čem se liší, v čem se shodují).


od 16.3 do 20.3. 


SLABIKÁŘ

– opakovat do str. 96,

nové učivo str. 97 - 98  + str. 63, 64 písmenko g, f,


opis textů a vět

psacího písma ze slabikáře


– Velká psací písmena I, S, K

podle velké písanky ze strany 6, 8, 14

psát na volný list


M

– str. 19, 20

  - opakovat doposud probrané učivo 


PRV

– str. 38, 39 


od 8.6. do 12.6

Dle aktuálního zadání třídního učitele podle výuky ve třídě.


od 1.6. do 5.6.

Dle aktuálního zadání třídního učitele podle výuky ve třídě.


od 25.5. do 29.5.

Dle aktuálního zadání třídního učitele podle výuky ve třídě.


od 18.5. do 22.5.

ČESKÝ JAZYK

Opakování - Skupiny bě, pě, vě, mě

Učebnice str. 93 cv. 1, 2 - společně s výukovým videem

Pětiminutovky str. 21

PÍSANKA - str. 17, 18

ČTENÍ vlastní knihy (můžete také využít libovolné texty z Čítanky)

Děti mohou také kombinovat hlasité a tiché čtení s následnou kontrolou "čtu a vím o čem".


MATEMATIKA

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6

+  násobení a dělení 7

učebnice str. 16, 17, 18


PRVOUKA

str. 54 - ústní opakování


od 11.5. do 15.5.

ČESKÝ JAZYK

Skupiny BĚ, PĚ, VĚ

Učebnice str. 91 cv. 1 - ústně (odpovídejte na otázky k textu), cv. 2 - nejprve celé ústně, poté první řádek písemně do sešitu.

Učebnice str. 92 cv. 1 - ústně (odpovídejte na otázky k textu), cv. 2 - nejprve celé ústně, poté první řádek písemně do sešitu.

Růžové rámečky Vám poslouží k zopakování již probraného učiva.

PÍSANKA - str. 15, 16

ČTENÍ vlastní knihy (můžete také využít libovolné texty z Čítanky)

Děti mohou také kombinovat hlasité a tiché čtení s následnou kontrolou "čtu a vím o čem".


MATEMATIKA

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6

+ nově vyvození násobení 7 - výukové video

učebnice str. 12, 14, 15


PRVOUKA

Učebnice str. 52, 53

Pracovní sešit str. 45


od 4.5. do 7.5.  

ČESKÝ JAZYK

Skupiny BĚ, PĚ, VĚ

Učebnice strana 89 cv. 1, 2 - (výukové video) + růžový sloupeček Vám poslouží k zopakování již probraného učiva.

Učebnice strana 90 cv. 1 - Vůně koláčků - práce s textem,

str. 90 cv. 2 - nejprve celé ústně, poté první řádek písemně do sešitu

str. 90 cv. 3, 4 - ústně

str. 114 cv. 27 - ústně odůvodnit


PÍSANKA - str. 13, 14


ČTENÍ vlastní knihy


MATEMATIKA

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5

+ nově vyvození násobení 6 - výukové video

učebnice str. 9, 10, 11


PRVOUKA

Učebnice str. 50, 51

Pracovní sešit str. 43, 44


od 27.4. do 30.4. 

ČESKÝ JAZYK

Skupiny DĚ, TĚ, NĚ

Učebnice str. 86 cv. 1, 5 - ústně,  cv. 2 nejprve celé ústně, poté první řádek písemně do sešitu

str. 87 cv. 1, 2, 5 - ústně, cv. 3 - diktát - výukové video 


Pětiminutovky str. 20


PÍSANKA - str. 11, 12


ČTENÍ vlastní knihy


MATEMATIKA

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5

+ nově vyvození dělení 5 - výukové video

učebnice str. 6, 7, 8


PRVOUKA

Pracovní sešit str. 42


od 20.4. do 24.4.


ČESKÝ JAZYK

Skupiny DĚ, TĚ, NĚ

učebnice str. 84 - výukové video

učebnice str. 85 cv. 1 - ústně, cv. 2 - nejprve celé ústně, poté první řádek písemně

do sešitu , cv. 5 - výukové video

+ Pětiminutovky - str. 19


PÍSANKA

str. 9, 10


ČTENÍ

- čtení vlastní knihy


MATEMATIKA

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4 

+ nově vyvození násobení pěti

učebnice str. 3, 4


PRVOUKA

Zadání je stejné jako minulý týden.

14.4. do 17.4.


ČESKÝ JAZYK

Slovesa - úvod, vyvození

učebnice str. 81, 82 - ústně 

písemně pouze cv. 7 na straně 82 - přepsat báseň + barevně vyznačit slovesa 


MATEMATIKA

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4

- učebnice str. 1, 2 (Další díl učebnice č. 7)

ČTENÍ - čtení vlastní knihy


ČESKÝ JAZYK

Slovesa - úvod, vyvození

učebnice str. 81, 82 - ústně 

písemně pouze cv. 7 na straně 82 - přepsat báseň + barevně vyznačit slovesa 


MATEMATIKA

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4

- učebnice str. 1, 2 (Další díl učebnice č. 7)

ČTENÍ - čtení vlastní knihy

PRVOUKA

učebnice přečíst str. 48 - 49

v pracovním sešitě str. 39 - 41 - Pozor, je to učivo na tento i příští týden.

učebnice přečíst str. 48 - 49


v pracovním sešitě str. 39 - 41 - Pozor, je to učivo na tento i příští týden.

6.4. do 10.4.


ČESKÝ JAZYK 

Předložky - učebnice str. 78 cv. 1, 2, 3 - pouze ústně

str. 83 cv. 2, 3 - ústně 

str. 83 cv. 5 - nejprve celé ústně, poté přepsat do sešitu (nadpis + 4 věty)


MATEMATIKA 

Násobení a dělení 2, 3, 4 - opakování

+ dělení 4 - vyvození - učebnice str. 29, 30

str. 32 - vypracovat souhrnné opakování

ČTENÍ - čtení vlastní knihy


PRVOUKA 

učebnice str. 46, 47 - přečíst

v pracovním sešitě vypracovat str. 38


– vše bude upřesněno telefonicky

od 30.3 do 3.4.


ČESKÝ JAZYK

- Podstatná jména - vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic 

učebnice str. 77 - růžová poučka, cv. 1, 2, 4, - ústně + cv. 3 - písemně do sešitu

učebnice str. 79 - růžová poučka pro zopakování, cv. 1 - nejprve vypracovat ústně, poté přepsat 4 věty do sešitu + cv. 2 - ústně


MATEMATIKA

- Násobení a dělení 2, 3 - opakování

+ násobení 4 - vyvození - učebnice str. 26, 27, 28


ČTENÍ

- čtení vlastní knihy


PRVOUKA

- opakování dosud probraného učiva


– vše bude upřesněno telefonicky

od 23.3. do 27.3.

ČJ

– opakování tvrdých a měkkých souhlásek


M

–násobilka 2, 3


ČT

– čtení vlastní knihy


– vše bude upřesněno telefonicky

od 16.3 do 20.3. 

třídní učitel Vás bude kontaktovat telefonicky

od 8.6. do 12.6

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy - opakování

str. 118 - 126 (ústně)

str. 119/5  (písemně)

str. 120/5 (písemně) - POŠLI  FOTO

Písanka - str. 28 -  30

Pětiminutovky - str. 37, 42 - POSLI FOTO

Čítanka -  str. 164 - 169

Splnit úkol  - str. 169/3


MATEMATIKA

str. 18 - 21


PRVOUKA

Pročíst str. 68 - 71, v pracovním sešitě str. 54 - 55.


od 1.6. do 5.6.

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy - opakování

str. 116 - 117 (ústně)

str. 116/ cv. 2  - dva sloupce písemně (POŠLI FOTO) - do neděle 7.6.

Písanka - str. 27  (POŠLI FOTO) - do neděle 7.6.

Pětiminutovky - str. 29 , 33  písemně ( POŠLI FOTO) - do neděle 7.6.

Čítanka - str. 160 -163

Báseň str. 160 - naučit dvě sloky.


MATEMATIKA

str. 14 - 17


PRVOUKA

Pročíst texty v učebnici na str. 63 - 67, v pracovním sešitě vypracovat str. 52 - 53.


od 25.5. do 29.5.

Milí třeťáci,

moc vás pozdravuji ?!!! Někteří vaši spolužáci již chodí do školy.

Proto prosím, pošlete FOTO  některých vašich vypracovaných úkolů.

ČESKÝ JAZYK

Opakovat všechna vyjmenovaná slova.

str. 115 / cv. 4 a 6  (písemně).

str. 115/ cv. 7a nebo b  (písemně  - POSLAT FOTO - do neděle 31.5.).

Písanka - str. 26 ( POSLAT FOTO ).

Pětiminutovky - str. 43 ( POSLAT FOTO)

                          str. 44 - 45

Čítanka - str. 156 - 159

Splnit úkol - str. 157 / cv.1


MATEMATIKA

Učebnice str. 9,10,12,13


PRVOUKA

Učebnice 60 - 62

Pracovní sešit 50 - 51


od 18.5. do 22.5.

ČESKÝ JAZYK

str. 110 - 115 (ústně)

Naučit vyjmenovaná slova po z (str. 113).

str. 111 / cv. 5 a 7 (písemně)

str. 112 / cv. 2 (písemně)

Pětiminutovky - str. 40 - 41

Čítanka - str. 150 - 155

Splnit úkol - str. 151  Popište a namalujte (podobně jako Vítek) některé zvíře,které dobře znáte.


MATEMATIKA

str. 5 

Nové učivo -  dělení se zbytkem str. 7, 8


PRVOUKA

Ústní opakování str. 56 v učebnici. Přečíst text na str. 56 - 59.


NĚMECKÝ JAZYK

Pracovní sešit str. 71 + polovina str. 72, po začátek 3. lekce.


od 11.5. do 15.5.  

ČESKÝ JAZYK

str.106 - 109 (ústně)

str. 106/ cv. 7a (písemně)

str. 107/ cv. 9 (písemně)

Opakování probraných vyjmenovaných slov.

Písanka - str. 24 - 25

Pětiminutovky -  str. 38 - 39

ČÍTANKA - str. 146 - 149

Splnit úkol -  Doufám, že jste nikdo nezapomněl na svátek Vašich maminek ?!!! 

Můžete napsat hezké přání pro maminku nebo namalovat obrázek ?!!!


MATEMATIKA

Str. 3 a 4


PRVOUKA

Pracovní sešit str. 49


NĚMECKÝ JAZYK 

Opakování slovní zásoby.

V pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka na str. 69, 70


od 4.5. do 7.5.  


ČESKÝ JAZYK

- str. 101 - 104 (ústně)

Naučit se vyjmenovaná slova po v (str. 102 - 103).

str. 101/ cv. 1 a 2 (písemně)

Písanka - str. 22 -23

Pětiminutovky  - str. 32, 35, 36


ČÍTANKA

str. 139 - 145

Naučit se 2 sloky básně str. 139 nebo 1 sloku básně str. 140.

Splnit úkol -  str. 140 / cv. 2  (napsat, zamyslet se nad úkolem a namalovat obrázek).


MATEMATIKA

Souhrnné opakování str. 55


PRVOUKA 

Učebnice str. 54 - 55 - pročíst.

Pracovní sešit str. 48. Které roční období máte nejraději? Nakreslete obrázek s jeho typickými znaky.


NĚMECKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby.

V  pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka na str. 68.


od 27.4. do 30.4. 

ČESKÝ JAZYK

str. 97 - 100 (ústně)

str. 99/ cv. 4 (písemně)

Písanka - str. 20 - 21

Pětiminutovky - str. 30, 31, 34

Čítanka - str. 134 - 138

Věřím, že určitě čtete i jiné knihy a nezapomínáte

na čtenářský deník!!!


MATEMATIKA 

Opakování str. 54


PRVOUKA

Učebnice str. 53 - přečíst, úkoly dole na stránce jsou dobrovolné.

Pracovní sešit str. 47 cv. 1

Projděte se po zahradě nebo v přírodě a hledejte znaky jara. Co se děje s rostlinami?


NĚMECKÝ JAZYK

Opakovat dosavadní slovní zásobu, pracovní sešit str. 66 - 67

Všechny naše žáky i jejich rodiče moc zdravím!!!


od 20.4. do 24.4.


ČESKÝ JAZYK

str. 94 - 96 ( ústně)

str. 96/ cv.4,5,6  (písemně)

PÍSANKA - str. 18 - 19


ČÍTANKA

str. 128 - 133

str. 133  - nakreslete vodníka a splňte další úkol:

(stejným způsobem dle osnovy popište a nakreslete  jinou pohádkovou postavu)


MATEMATIKA

str. 51 cv. 19 - 25

str. 52 cv. 27 - 30


PRVOUKA

učebnice - pročíst str. 51 - 52

v pracovním sešitě str. 45 cv. 2, str. 46 cv. 4, str. 47 cv. 6, 7


NĚMECKÝ JAZYK

Přečíst texty na str. 50, naučit se fráze v rámečku, Max radí.

V pracovním sešitě vypracovat str.39 cv. 12.

 4. ročník


14.4. do 17.4.


ČESKÝ JAZYK

- str. 98 přečíst text - KOLEDNÍCI

Slohové cvičení: pokusit se napsat krátké vyprávění na téma:

,,Jak jsem prožil velikonoční svátky minulý rok a dnes".

 Namaluj i obrázek.

 str. 92 naučit vyjmenovaná slova po S.


PÍSANKA - str.15 - 17

ČÍTANKA - str. 126 - 131 přečíst a splnit úkoly (ústně)

                   str.127 / úkoly 1, 2, 3 - písemně


MATEMATIKA

str. 50 cv. 11, 12, 14, 15


NĚMECKÝ JAZYK

učebnice str. 49, přečíst, přeložit.

V pracovním sešitě vypracovat str. 38


PRVOUKA

pročíst str. 49 - 50


od 6.4. do 10.4.


ČESKÝ JAZYK

str. 87 - 90 - ústně (Slovesa) 

U sloves určujeme: osobu,číslo a čas - tabulka str. 88, 89

str. 87/ cv. 4 písemně - označit podstatná jména a sloves

str.88/cv. 3 písemně

str.90/ cv. 1 písemně


ČÍTANKA

str. 120 - 125

str. 124 - Vyřešit rébusy a namalovat jarní obrázek, který si můžete dát třeba do okna ve svém dětském pokoji.


MATEMATIKA

str. 49


NĚMECKÝ JAZYK

zopakovat časování sloves (učebnice str. 46 - červený rámeček)

do sešitu vyčasovat slovesa lachen a gehen

v pracovním sešitě vypracovat stranu 37


PRVOUKA

opakování, pročíst text str. 46 - 48


od 30.3. do 3.4.


ČESKÝ JAZYK

- str. 83  - 86 ústně

str. 84 / cv. 4 písemně ( označit probrané slovní druhy)

Ze cvičení vybrat 10 podstatných jmen a určit je (rod, číslo, pád).

str. 84 / cv. 5 písemně


ČÍTANKA

- str. 109 - 119 číst

- str. 108 / úkol č. 1


MATEMATIKA

-  str. 50 / cv. 9 a 10 

str. 51/ cv. 18


Opakování dosud probraného učiva v NJ a Prvouce.

Příští týden dostanou z těchto předmětů úkoly.


od 23.3. do 27.3.

ČJ

- učebnice str. 78 - 82 - ústně, písemně str. 79 cv. 5. a 7.


Čítanka

- str. 102 - 108 čís, str. 103 - opsat dvě sloky básně a namalovat obrázek

od 16.3 do 20.3. 

třídní učitel Vás bude kontaktovat telefonicky


od 8.6. do 12.6

ČESKÝ JAZYK

- OPAKOVÁNÍ – Pracovní sešit – SLOVESA - vypracuj cvičení od strany 24 po stranu 29, KNIHA – vypracuj cvičení 7, 8 na straně 22, cvičení 124 a cvičení 10, 11 na straně 125

ČTENÍ  - číst z Čítanky od strany 257 po stranu 267


MATEMATIKA

- Vypracuj cvičení 9, 11 na straně 16, cvičení 12, 14 na straně 17 a cvičení 19, 20, 24 na straně 18

- PŘÍMÁ ÚMĚRA – nastuduj růžovou poučku na straně 20 a vypracuj cvičení 1, 2, 3,4 na straně 20 a cvičení 7 na straně 21

 

PŘÍRODOVĚDA

- nové téma EKOSYSTÉM RYBNÍK na straně 64, 65, 66 – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 72, 73 – ROZMANITOST ŽIVOTA a PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVA na straně 74, 75 - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata

od 1.6. do 5.6.

ČESKÝ JAZYK

- OPAKOVÁNÍ – Pracovní sešit - vypracuj cvičení 2, 3, 4 na straně 20, cvičení 1, 2, 3, 4 na straně 22, cvičení 1, 2, 3, 4 na straně 31 a cvičení 1, 2, 3, 4, 5 na straně 32

ČTENÍ  - číst z Čítanky od strany 249 po stranu 256


MATEMATIKA

- GEOMETRIE – na straně 10, 11 – nastuduj růžovou poučku a vypracuj cvičení 1, 3, 4 na straně 10 a cvičení 5, 7, 8 na straně 11

- ZLOMKY – na straně 12 – nastuduj cvičení 1, 2 a vypracuj cvičení 3 na straně 12, cvičení 7, 8, 9 na straně 13 a cvičení 1, 3, 4, 7 na straně 15 


PŘÍRODOVĚDA

- nové téma ŽIVOČICHOVÉ ŽIJÍCÍ VOLNĚ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ na straně 60, 61 – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 68, 69 – ZNAKY ŽIVÉHO a PODMÍNKY PRO ŽIVOT na straně 70, 71 - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata

od 25.5. do 29.5.

ČESKÝ JAZYK

- SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM na straně 122 – do sešitu Pravidla vypiš růžovou poučku na straně 122 – Podmět rodu mužského a vypracuj cvičení 2 na straně 122, cvičení 1, 2, 4, 5, 6 na straně 123, pracovní sešit – vypracuj úkoly na straně 19, 20 (do sešitu Pravidla vypiš poučku z Pravidel českého pravopisu – Vzor PŘEDSEDA A SOUDCE)

ČTENÍ  - číst z Čítanky od strany 240 po stranu 248


MATEMATIKA

- Třetí díl – zopakuj růžová poučka na straně 3

- vypracuj cvičení 2, 3 na straně 3, cvičení 7, 12 na straně, růžová poučka na straně 4 – připomeň si a vypracuj cvičení 19 na straně 5 na straně – Početní výkony s přirozenými čísly – růžová poučka na straně 7, 8 a vypracuj cvičení 3, 6 na straně 7, cvičení 11, 12 na straně 8 a cvičení 19 na straně 9


PŘÍRODOVĚDA

- nové téma EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ – Živočichové na straně 56, 57, Domácí mazlíčci na straně 58, 59 – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 64, 65 – O Čechách za vlády Marie Terezie a Josefa II., Setkání se životem na straně 66, 67 - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata

od 18.5. do 22.5.

ČESKÝ JAZYK

- SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM na straně 120 – do sešitu Pravidla vypiš růžovou poučku na straně 120 – Podmět rodu ženského a vypracuj cvičení 2, 3 na straně 120, cvičení 4, 5, 6 na straně 121

ČTENÍ  - číst z Čítanky od strany 223 po stranu 239


MATEMATIKA

- PROCVIČOVÁNÍ na straně 53- 55

- vypracuj cvičení 6, 8, 9 na straně 53, cvičení 12, 19, 21 na straně 54 a cvičení 23, 26, 28 na straně 55


PŘÍRODOVĚDA

- nové téma EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ – Rostliny na straně 54, 55 – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 62, 63 – Čechy v době baroka - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

- v pracovním sešitě zopakovat slovíčka na str. 72

- přečíst a přeložit text v učebnici na str 28

od 11.5. do 15.5. 

ČESKÝ JAZYK

- SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM na straně 118, 119 – do sešitu Pravidla vypiš růžovou poučku na straně 119 – Podmět rodu středního a vypracuj cvičení 2, 3 na straně 119

ČTENÍ  - číst z Čítanky od strany 210 po stranu 222


MATEMATIKA

- GEOMETRIE – opakování – výpočet obvodu čtverce a obdélníku na straně 51, 52

- vypracuj cvičení 2, 3, 4, 5 na straně 51 a cvičení 2, 3, 4, 5, 6 na straně 52


PŘÍRODOVĚDA

- nové téma EKOSYSTÉM PARK – Živočichové v parcích na straně 51, 52 – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 60, 61 – O Bílé hoře a Janu Ámosu Komenském - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

V pracovním sešitě slovíčka na str. 73.

od 4.5. do 7.5. 

ČESKÝ JAZYK

- vypracuj cvičení 3, 4, 6 na straně 116 a cvičení 7, 8 na straně 117

ČTENÍ  - číst z Čítanky od strany 192 po stranu 209


MATEMATIKA

- JEDNOTKY ČASU –opakování –poučka růžová na straně 48

- vypracuj cvičení 2, 3, 8, 9 na straně 48


PŘÍRODOVĚDA

- nové téma EKOSYSTÉM PARK – Rostliny v parcích na straně 51 – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 58, 59 – O podivínském císaři Rudolfovi a jeho době - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

- pracovní sešit str. 18


od 27.4. do 30.4. 

ČESKÝ JAZYK

- Stavba věty jednoduché – PODMĚT A PŘÍSUDEK - na 

  straně 115

- do sešitu Pravidla – vypiš poučku (růžovou) na straně 115

- vypracuj cvičení 1, 2 na straně 115

ČTENÍ  - číst z Čítanky od strany 178 po stranu 191


MATEMATIKA

- JEDNOTKY HMOTNOSTI – opakování – poučka růžová na 

  straně 45

- vypracuj cvičení 2, 4, 6, 8 na straně 45


PŘÍRODOVĚDA

- nové téma ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH – na straně 48, 49 

   – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 56, 57 – JIŘÍK Z PODĚBRAD - 

  vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby.

V pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka na str. 72.


od 20.4. do 24.4. 

ČESKÝ JAZYK

Procvičování  - na straně 112

vypracuj – cvičení 3, 4, 5, 6, 7 na straně 112

ČTENÍ  - číst z Čítanky od strany 167 po stranu 177


MATEMATIKA

JEDNOTKY DÉLKY – opakování – poučka růžová na straně 44

vypracuj cvičení 2, 4, 5, 6 na straně 44


PŘÍRODOVĚDA

nové téma EKOSYSTÉM LOUKA – Rostliny na loukách na straně 46,47 – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

přečti nové téma na straně 54, 55 – O JANU ŽIŽKOVI A HUSITSKÝCH VÁLKÁCH - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby. 

V pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka na str. 71.


14.4. do 17.4. 

ČESKÝ JAZYK

• Procvičování  - na straně 111

• vypracuj – cvičení 1, 2 a), b), c) na straně 111


MATEMATIKA

• Geometrie na straně 43

• vypracuj cvičení 1, 2, 3, 4 na straně 43


PŘÍRODOVĚDA

• nové téma ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH POLÍ – na straně 40,41, 42 – přečti si téma a do sešitu si vypiš nejdůležitější fakta

• opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

• přečti nové téma na straně 52, 53 – O MISTRU JANU HUSOVI - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

• opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

• opakování slovní zásoby

• v PS doplnit a zopakovat slovíčka str. 70


6.4. do 10.4. 


ČESKÝ JAZYK

vzor - STROJ – na straně 108

poučka na straně 109/růžová (vypiš do sešitu PRAVIDLA)

vypracuj – cvičení 3, 5 na straně 109, cvičení 6, 7, 8 na straně 110


MATEMATIKA

ROVNICE – na straně 40, nastudovat cvičení 1

vypracuj cvičení 2, 3 na straně 40

OPAKUJ – dělení jednociferným dělitelem, zaokrouhlování


GEOMETRIE

opakuj výpočty obvodů trojúhelníku, čtverce a obdélníku


PŘÍRODOVĚDA

nové téma na straně 38, 39 – EKOSYSTÉM POLE – ROSTLINY NAŠICH POLÍ – přečti si téma a udělej si pár poznámek do sešitu

opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

přečti nové téma na straně 50, 51 – KAREL IV. - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

opakování slovní zásoby

V pracovním sešitě doplnit slovíčka na str. 68 - 69.

od 30. 3. do 3.4. 


ČESKÝ JAZYK

vzor - MUŽ - str. 104

poučka str. 105/růžová

vypracuj – cvičení 6, 7, 8 na straně 106, cvičení 10, 11, 12 na straně 107


MATEMATIKA

násobení dvojciferným činitelem

vypracuj příklady na straně 36, 37, opakuj rovnice cvičení 22


GEOMETRIE

opakuj osu úsečky na straně 38


PŘÍRODOVĚDA

nové téma na straně 35 – TEPLOTA, ČAS - udělej si pár poznámek z obou témat, přepiš modrou tabulku

opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

přečti nové téma na straně 48, 49 – vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

opakuj předchozí témata

od 23.3. do 27.3.

ČJ

 opakování z učebnice VYJMENOVANÁ SLOVA str. 25 - 46


M

 opakování str. 3 - 11

 opakování str. 6 - 14

VL

– opakování - dějiny str. 32 - 37

od 16.3 do 20.3. 

ČJ

– procvičovat vzory podstatných jmen (po vzor HRAD)


M + ostatní předměty 

– opakovat doposud probrané učivo

od 8.6. do 12.6

ČESKÝ JAZYK

- Zelený pracovní sešit - vypracuj cvičení od strany 48 po stranu 53

ČTENÍ – číst z Čítanky od strany 244 po stranu 256


MATEMATIKA

- SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ -  nastuduj růžovou poučku na straně 17 a vypracuj cvičení 4 na straně 17, cvičení 1, 7 na straně 18, cvičení 1, 7 na straně 19, cvičení 1, 9, 11 na straně 20 a cvičení 1 na straně 21


PŘÍRODOVĚDA

- ELEKTRICKÁ ENERGIE na straně 19 – 21, ELEKTRICKÝ PROUD na straně 22 – 26 - nastuduj nové téma a do sešitu vypiš nejdůležitější fakta 

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 74, 75 – PŘÍRODA A ŽIVOT POLÁRNÍCH OBLASTÍ A VELEHOR a na straně 76, 77 – PŘÍRODA A ŽIVOT V MÍRNÉM PÁSU - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata

od 1.6. do 5.6.

ČESKÝ JAZYK

- OPAKOVÁNÍ – Modrý pracovní sešit - vypracuj cvičení na straně 31, cvičení 2, 3, 4 na straně 32, cvičení 5, 6 na straně 33 a cvičení 7 na straně 34

 Zelený pracovní sešit - vypracuj cvičení 5, 6, 8 na straně 45, cvičení 9, 10, 11 na straně 46 a cvičení 12, 13, 14 na straně 47

ČTENÍ – číst z Čítanky od strany 236 po stranu 243


MATEMATIKA

- ARITMETICKÝ PRŮMĚR na straně 8, nastuduj růžovou poučku a vypracuj cvičení 1,3, 4, 8, 9 na straně 8, cvičení 1, 5 na straně 9, cvičení 1, 2 na straně 12 a cvičení 10 na straně 13

 - nastuduj růžové poučky na straně 14, 15 a vypracuj cvičení 7, 9 na straně 14 a cvičení 1, 3, 4 na straně 15


PŘÍRODOVĚDA

- SPALOVACÍ MOTORY na straně 13 – 14, ENERGIE na straně 15 – 18 - nastuduj nové téma a do sešitu vypiš nejdůležitější fakta 

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 70, 71 – VELKÉ CESTY A OBJEVY a na straně 72, 73 – DARY CIZÍCH KRAJŮ - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata

od 25.5. do 29.5.

ČESKÝ JAZYK

- SOUVĚTÍ – na straně 131 – do sešitu Pravidla vypiš poučku růžovou na straně 131 a vypracuj cvičení 10, 11, 12 na straně 131, cvičení 13 na straně 132, Zelný pracovní sešit - vypracuj cvičení 1 na straně 43, cvičení 2, 3, 4 na straně 44 a cvičení 5, 6, 8 na straně 45

ČTENÍ – číst z Čítanky od strany 226 po stranu 235


MATEMATIKA

- GEOMETRIE – na straně 54 opakování výpočtu povrchu kvádru, vypracuj cvičení 3, 4, na straně 54

 - Třetí díl - vypracuj cvičení 1, 4, 7, 13 na straně 3, cvičení 1, 12 na straně 4, cvičení 1, 9 na straně 5 a cvičení 1, 8 na straně 6


PŘÍRODOVĚDA

- NOVÁ UČEBNICE – KOLO na straně 9 – 11, PARNÍ STROJ na straně 12 – 13 - nastuduj nové téma a do sešitu vypiš nejdůležitější fakta 

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 66, 67 – OBRAZ ZEMĚ, na straně 68, 69 – CESTOVATELÉ A OBJEVITELÉ - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata

od 11.5. do 15.5.

ČESKÝ JAZYK

- STAVBA VĚTY (Přívlastek) – do sešitu Pravidla vypiš poučku růžovou na straně 127 a vypracuj cvičení 1 na straně 126, cvičení 3 na straně 127 a cvičení 4, 5 na straně 128

ČTENÍ – číst z Čítanky od strany 197 po stranu 211


MATEMATIKA

- Sčítání a odčítání desetinných čísel na straně 48 - 51 – nastuduj růžové poučky a vypracuj cvičení 2, 3, 5 na straně 48, cvičení 6, 10,11 13 na straně 49, cvičení 2, 3, 4 na straně 50 a 6, 8 na straně 51


PŘÍRODOVĚDA

- NOVÁ UČEBNICE – PÁKA - nastuduj nové téma na straně 5, 6 - do sešitu vypiš nejdůležitější fakta 

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 62, 63 – NAŠE PLANETA - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

V pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka na str. 81 a 82.

od 11.5. do 15.5.

ČESKÝ JAZYK

- STAVBA VĚTY (Přívlastek) – do sešitu Pravidla vypiš poučku růžovou na straně 127 a vypracuj cvičení 1 na straně 126, cvičení 3 na straně 127 a cvičení 4, 5 na straně 128

ČTENÍ – číst z Čítanky od strany 197 po stranu 211


MATEMATIKA

- Sčítání a odčítání desetinných čísel na straně 48 - 51 – nastuduj růžové poučky a vypracuj cvičení 2, 3, 5 na straně 48, cvičení 6, 10,11 13 na straně 49, cvičení 2, 3, 4 na straně 50 a 6, 8 na straně 51


PŘÍRODOVĚDA

- NOVÁ UČEBNICE – PÁKA - nastuduj nové téma na straně 5, 6 - do sešitu vypiš nejdůležitější fakta 

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 62, 63 – NAŠE PLANETA - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta

- opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

V pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka na str. 81 a 82.

od 4.5. do 7.5. 

ČESKÝ JAZYK

- vypracuj cvičení 11, 12 na straně 122 a cvičení 13, 14 na straně 123

ČTENÍ – číst z Čítanky od strany 182 po stranu 196


MATEMATIKA

- GEOMETRIE na straně 46 – opakování výpočtu povrchu krychle (poučka růžová), vypracuj cvičení 1, 4, 5, 6 na straně 46


PŘÍRODOVĚDA

- NOVÁ UČEBNICE – ČLOVĚK A TECHNIKA - nastuduj nové téma na straně 4 – Nakloněná rovina - do sešitu vypiš nejdůležitější fakta 

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 60, 61 – STÁTY VÝCHODNÍ EVROPY - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta, všechny evropské státy, které jsme probrali, vyhledej v atlase

- opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

- opakování slovní zásoby

- v pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka str. 80

od 27.4. do 30.4. 

ČESKÝ JAZYK

- DRUHY ČÍSLOVEK na straně 119 - 123

- do sešitu Pravidla vypiš poučku (růžovou) na straně 120 a 

  vypracuj cvičení 1 na straně 119 a cvičení 7 na straně 120

- nastuduj – Skloňování číslovek na straně 121 a vypracuj 

  cvičení 10 na straně 121 a cvičení 11 na straně 122

ČTENÍ – číst z Čítanky od strany 167 po stranu 181


MATEMATIKA

- vypracuj cvičení 2, 3, 5, 8 na straně 44 a cvičení 16, 17 na 

  straně 45


PŘÍRODOVĚDA

- nastuduj nové téma na straně 27, 28 – VÝPRAVY DO 

  VESMÍRU - do sešitu vypiš nejdůležitější fakta 

- opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

- přečti nové téma na straně 58, 59 – NEKLIDNÝ BALKÁN - 

  vypiš do sešitu nejdůležitější fakta, všechny evropské státy, 

  které jsme probrali, vyhledej v atlase

- opakuj předchozí témata

NĚMECKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby.

V pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka na str. 79.

od 20.4. do 24.4.


ČESKÝ JAZYK

ČÍSLOVKY na straně 118

do sešitu Pravidla vypiš poučku (růžovou) na straně 118 a vypracuj cvičení 1, 2 na straně 118

a cvičení 3 na straně 119

PROCVIČOVÁNÍ – zelený pracovní sešit – vypracuj cvičení 7, 8, 9 na straně 42

ČTENÍ – číst z Čítanky od strany 156 po stranu 166


MATEMATIKA

téma POROVNÁVÁNÍ DES. ČÍSEL – na straně 42 – nastuduj poučku (růžovou)

vypracuj cvičení 3, 4 na straně 42 a cvičení 6, 8, 12, 13 na straně 43


PŘÍRODOVĚDA

nastuduj nové téma na straně 24, 25 – DÉLKA DNE A NOCI - do sešitu vypiš nejdůležitější fakta,

opakování – zelené na straně 25 (ústně)

opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

přečti nové téma na straně 56, 57 – ZEMĚ, DO KTERÝCH VSTOUPILA SVOBODA - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta, všechny evropské státy, které jsme probrali, vyhledej v atlase

opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

Opakování slovní zásoby. 

V pracovním sešitě doplnit a zopakovat slovíčka na str. 78.14.4. do 17.4.


ČESKÝ JAZYK

• SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN na straně 114, 115, 116

• vypracuj cvičení 19, 21 na straně 114 a cvičení 22, 23, 24 na straně 115

• do sešitu Pravidla vypiš poučku (růžovou) na straně 116 a vypracuj cvičení 26 na straně 116


MATEMATIKA

• téma DESETINNÁ ČÍSLA – na straně 40, 41

• vypracuj cvičení 1 na straně 40

• nastuduj růžovou poučku a vypracuj cvičení 3, 4, 5 na straně 40 a cvičení 7, 11, 12, 13, 14 na straně 41


PŘÍRODOVĚDA

• nastuduj nové téma na straně 22, 23 – STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ - do sešitu vypiš nejdůležitější fakta

• opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

• přečti nové téma na straně 54, 55 – HORY A SLUNCE - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta, všechny evropské státy, které jsme probrali, vyhledej v atlase

• opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

• opakování slovní zásoby

• v PS doplnit a zopakovat slovíčka str. 76 - 77od 30. 3. do 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN na straně 111 – 113

Do sešitu PRAVIDLA vypiš skloňování zájmena JÁ ze strany 111 + růžová poučka ze strany 112

vypracuj cvičení 10, 11, 12, 13 na straně 112 a cvičení 15, 17, 18 na straně 113


MATEMATIKA

GEOMETRIE – opakování na straně 38 + Vlastnosti trojúhelníka na straně 39

vypracuj cvičení 3, 4, 5, 6 na straně 38, cvičení 3, 4, 5, 6, 7 na straně 39


PŘÍRODOVĚDA

nastuduj nové téma na straně 20, 21 – STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI - do sešitu vypiš nejdůležitější fakta

opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

nastuduj nové téma na straně 52, 53 – CESTA NA SEVER - vypiš do sešitu nejdůležitější fakta, všechny evropské státy, které jsme probrali, vyhledej v atlase

opakuj předchozí témata


NĚMECKÝ JAZYK

opakování slovní zásoby

V pracovním sešitě doplnit slovíčka na str. 73 - 75.


od 30. 3. do 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

opakuj STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

– vypracuj cvičení 3 na straně 105 a cvičení 4, 5 na straně 106

nové téma – ZÁJMENA – vypiš do sešitu pravidla – druhy zájmen na

straně 109 a vypracuj cvičení 2 na straně 108 a cvičení 6, 7 na straně 110


MATEMATIKA

téma DESETINNÁ ČÍSLA – nastuduj růžové poučky od strany 32 do strany 37

vypracuj cvičení 13 na straně 37, všechny slovní úlohy


PŘÍRODOVĚDA

nastuduj nové téma na straně 17, 18 – do sešitu vypiš nejdůležitější fakta

opakuj předchozí témata


VLASTIVĚDA

přečti nové téma na straně 50, 51 – vypiš do sešitu nejdůležitější fakta,

všechny evropské státy, které jsme probrali, vyhledej v atlase

opakuj předchozí témata


od 23.3. do 27.3.

ČJ

– opakování z učebnice - PŘEDPONY str. 10 - 16


M

 opakování - dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy


 opakování - vše o MAGNETICKÉ SÍLE


VL

 opakování str. 44 - 47 


od 16.3 do 20.3.

ČJ

– procvičovat přídavná jména a probrané učivo


M

+ ostatní předměty – opakovat doposud probrané učivo

Texty k procvičování

Doplnění pro děti z 1. ročníku 

DOPORUČENÍ: Texty vhodné k procvičování přepisů:

Jedeme do divadla!

Vodník sedí u vody.

Vrtá krtek tunely?

Zoja má metr a pilu.

Hraje Honzík na dudy?

Róza je rohatá koza.

Máme velkou zahradu.

Volá Vítek na Azora?

Roman je můj kamarád.

Může motýl létat?

Ivanka jí rohlík.

Kája se rád tulí!

kost, haló, Ilona, vozí,

podává, jedou, Karel,

domů, Jitka, hlasy, myje

K procvičení opisů můžete využívat

texty ze slabikáře (strana 33-34).

UčíTelka 

Česká televize spouští
od pondělí 16. března
unikátní vysílání UčíTelka. 

Každý den čeká na programu
ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. 

Vyučování bude probíhat každý
všední den od 9 hodin. 

rychlý kontakt

+420 515 275 187

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.